top of page

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Banu Aykın Köylüer’in kurucusu olduğu  Banay Akademi (“Banay Akademi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin hangi koşullarda ve ne şekilde işlendiğini açıklamak için işbu kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini (“Aydınlatma Metni”) bilgilerinize sunarız.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri telakki edilen muhtelif verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla zaman zaman elektronik veya fiziki ortamda kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemekteyiz.

 

i) Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

 

Kişisel verileriniz, Banay Akademi tarafından aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

ii) Aydınlatma Yükümlülüğü

 

KVKK madde 10 uyarınca, verileri işlenen ilgili kişilerin onayları alınırken, veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklenmiş ve ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatını haiz Banay Akademi, ilgili kişileri;

 

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 

 1. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

 

 1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

 

 1. İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları

 

hususlarında bilgilendirmelidir.

 

İşbu Aydınlatma Metni ile Banay Akademi olarak sizlere KVKK’nın 10. maddesi hükmü gereği olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız.

 

iii) Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVKK madde 3/1 (ı), veri sorumlusunu “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlamaktadır. İşbu hüküm uyarınca Banu Aykın Köylüer, “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Banay Akademi, Banu Aykın Köylüer tarafından kurulmuş bir akademidir.
 

Veri Sorumlusu’nun bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

İsim: Banu Aykın Köylüer

Adres: Efes Sitesi A1-2 Da:18 Avcılar/İstanbul

E-posta Adresi: banukoyluer@banaykademi.com

Telefon Numarası: +905326230864

iv) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

 

Banay Akademi olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden bir veya birkaçının varlığı halinde işlemekteyiz. 

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz Banay Akademi’nin yürütmekte olduğu bilimsel araştırma, anket, çalışma, danışmanlık, eğitim faaliyetleri, mentorluk  ve koçluk hizmetlerinin sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi amaçlarıya, ilgili amaçların gerektirdiği ölçüde ve zaman dilimi boyunca işlenmektedir.

 

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

v) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Banay Akademi tarafından KVKK prensip ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Banay Akademi yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası alınarak veya yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. 

 

KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmekte olup, yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecektir. 

 

vi) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıda sayıldığı üzere farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hal ve şartlarda ve başta Banay Akademi’nin kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.
 

vii) İlgili Kişinin Hakları

 

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için birtakım haklar öngörmekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişilere bildirilmesi gerekliliğini düzenlemektedir. 

 

Bu haklar;

 

 1. kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 1. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 

 1. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

 1. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 

 1. KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 

 1. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 

 1. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır. 

viii) Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

 

Banay Akademi tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için tarafımızca gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; Banay Akademi tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
 

iv) Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda izah edilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde Banay Akademi’ye başvurabilirsiniz. Bu başvuru, Banay Akademi’ye yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır.

 

Banay Akademi’ye yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınızla ilgili olarak, KVKK madde 13 uyarınca, başvurunun Banay Akademi’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

bottom of page